mand Item verwijderd. Annuler

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VERKOOP

Updates op 27/02/2020

de website

WeedyFr.

(hierna de 'Platform")

is een initiatief van:

Natura Verdea S.R.L
21052 Busto Arsizio (Italië)
Nr. (BTW): IT11045950968
E-mail: [Email protected]
Telefoon: +39 348 0490126

(hierna "Natura Verdea S.R.L"Of de"vendeur")

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


1. Reikwijdte

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "CGU") Toepassen op elk bezoek of gebruik van het Platform en de informatie door een gebruiker (hierna"Gebruiker").

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker deze Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de hierin vermelde rechten en verplichtingen.

Bij wijze van uitzondering kan van de voorwaarden van de algemene voorwaarden worden afgeweken door schriftelijke overeenkomst. Deze afwijkingen kunnen bestaan ​​uit de wijziging, de toevoeging of de verwijdering van de clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de CGU.

We behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar we verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren toen u ons platform gebruikte.

De verkoop van de producten gepresenteerd op de site www.weedy.fr is ten strengste verboden voor minderjarigen onder de 18 jaar. Alle producten in de categorieën "CBD Flowers" en "CBD Resins" zijn producten bedoeld voor aromatisch gebruik. Ze mogen niet worden gerookt of geconsumeerd. Conform Europese regelgeving zijn de uitgevoerde analyses uitgevoerd met de zogenaamde “gaschromatografie” -methode. Alle leveranciersanalyses certificeren een THC-gehalte van minder dan 0,5% in overeenstemming met de Italiaanse regelgeving en een tarief van minder dan 0,2% bij uitvoer, in overeenstemming met de regelgeving van de Europese Unie . Maatschappij Natura Verdea S.R.L site manager Weedy.fr, kan niet verantwoordelijk zijn voor een analyse als gevolg van een hoger gehalte dan 0,2% THC als de analyse niet is uitgevoerd volgens de communautaire methode van de Europese Unie voor de bepaling van de 9 - THC: RT_Chanvre_2015-1-2

Bestellingen in het buitenland vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper in geval van niet-naleving van de geldende wetgeving in het land waar de klant zich bevindt. We raden u ook aan om meer te weten te komen over de geldende wetgeving in uw land voordat u een bestelling plaatst op onze website. In geen geval Natura Verdea S.R.L kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil.


2. Platform

a. Toegang en navigatie

Toegang tot en gebruik van het Platform is voorbehouden aan mensen die minstens 18 jaar oud zijn. Elke Gebruiker verklaart op erewoord dat hij de vereiste leeftijd heeft. We behouden ons het recht voor om op elke manier een bewijs van de leeftijd van de gebruiker te vragen.

We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, beveiliging en toegankelijkheid van ons platform te waarborgen. We kunnen echter geen absolute garantie bieden voor operabiliteit en we moeten daarom beschouwen dat onze acties worden gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. We zijn dus niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg kan zijn van mogelijke storingen, onderbrekingen, fouten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

We behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan op elk moment te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

b. inhoud

Natura Verdea S.R.L bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en besteedt veel zorg aan de informatie daarop. We nemen alle mogelijke maatregelen om ons platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie daarop door derden wordt verstrekt. We behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk gewenst moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder aansprakelijk te zijn.

Natura Verdea S.R.L kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie die op het Platform aanwezig is. Het is daarom mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, exact, voldoende nauwkeurig of actueel is. daarom Natura Verdea S.R.L kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die de Gebruiker zou lijden als gevolg van de informatie op het Platform.

Als bepaalde inhoud op het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, vragen we u ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

Elke download van het Platform vindt altijd plaats op risico van de Gebruiker. Natura Verdea S.R.L kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit deze downloads, zoals gegevensverlies of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid van laatstgenoemde is.


c. Services gereserveerd voor geregistreerde gebruikers

1) Registratie

Toegang tot bepaalde diensten wordt bepaald door de registratie van de Gebruiker.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn exclusief voorbehouden aan personen die de wettelijke leeftijd hebben en in staat zijn, die het online beschikbare registratieformulier op het Platform evenals deze Algemene Voorwaarden hebben ingevuld en gevalideerd.

Bij registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe nauwkeurige, oprechte en actuele informatie over zijn persoon en zijn burgerlijke staat te verstrekken. De Gebruiker moet ook een regelmatige verificatie van de gegevens over hem uitvoeren om de nauwkeurigheid ervan te behouden.

De Gebruiker moet verplicht een geldig e-mailadres opgeven waarop het Platform hem een ​​bevestiging van zijn registratie voor zijn diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om te registreren voor services.

Alle communicatie door het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Laatstgenoemde verbindt er zich derhalve toe om regelmatig de berichten op dit e-mailadres te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te antwoorden.

Per natuurlijke persoon is slechts één registratie toegestaan.

De gebruiker krijgt een ID toegewezen waarmee hij toegang heeft tot een ruimte waartoe toegang voor hem is gereserveerd (hierna 'Persoonlijke ruimte“), Naast het invoeren van hun wachtwoord.

De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen door de gebruiker online worden gewijzigd in zijn persoonlijke ruimte. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de gebruiker verbindt zich er dus toe dit niet aan derden te communiceren.

Natura Verdea S.R.L behoudt zich in elk geval de mogelijkheid voor om een ​​verzoek om registratie voor de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving door de Gebruiker van de Algemene Voorwaarden.

2) Afmelden

De regelmatig geregistreerde gebruiker kan te allen tijde schriftelijk uitschrijven [Email protected] Elk abonnement op het Platform wordt zo snel mogelijk van kracht nadat de Gebruiker het daarvoor verstrekte formulier heeft ingevuld.

d. Inhoud gepubliceerd door de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de wetten na te leven die van kracht zijn in elk van zijn publicaties op het Platform. Hij zal met name aandacht hebben voor de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud die mogelijk in strijd is met de openbare orde of de goede zeden. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor alle inhoud die op het Platform of op het platform "Gegarandeerd Beoordelingen Bedrijf" wordt gepubliceerd.

Het platform kan moderatie toepassen op elke publicatie en weigeren inhoud online te zetten zonder daarvoor een reden te hoeven geven. Evenzo kan de door een Gebruiker gepubliceerde inhoud zonder reden of vertraging worden gewijzigd of verwijderd.

Door te publiceren op het Platform, wijst de Gebruiker gratis en op niet-exclusieve basis toe aan Natura Verdea S.R.L het recht om de gepubliceerde inhoud te vertegenwoordigen, reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te verspreiden en te verspreiden, direct of indirect, evenals in elk medium en wereldwijd.


3. Links naar andere websites

Het platform kan links of hyperlinks bevatten naar externe websites. Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een verband is tussen Natura Verdea S.R.L en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe sites.

Natura Verdea S.R.L heeft geen controle over externe websites. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van hyperlinks en hun uiteindelijke bestemming. Vanaf het moment dat de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform. We kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vervolgschade.


4. Intellectuele eigendom

De structurering van het platform, maar ook de teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, databases, computerapplicaties, enz. die het samenstellen of die toegankelijk zijn via het Platform zijn het eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de wetten die onder intellectueel eigendom van kracht zijn.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, geregistreerde handelsmerken en diensten aangeboden door het Platform, via welk proces dan ook, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden, op de behalve de elementen die uitdrukkelijk worden aangeduid als vrij van rechten op het Platform.

De Platformgebruiker krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op een niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en kan alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, zijn Gebruikers niet bevoegd om de beschermde elementen te wijzigen, reproduceren, vertalen, distribueren, verkopen, communiceren aan het publiek, geheel of gedeeltelijk.

Het is de Gebruiker verboden om gegevens op het Platform in te voeren die de inhoud of het uiterlijk zouden wijzigen.


5. Bescherming van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die door de Gebruiker worden verstrekt tijdens zijn bezoek of het gebruik van het Platform worden verzameld en verwerkt door Natura Verdea S.R.L uitsluitend voor interne doeleinden. Natura Verdea S.R.L verzekert zijn gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat zij zich ertoe verbindt om op dit punt altijd op een duidelijke en transparante manier te communiceren.

Natura Verdea S.R.L verbindt zich ertoe zich te houden aan de wetgeving die op dit gebied van toepassing is, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.


6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze algemene voorwaarden is Italiaans recht van toepassing.

In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke overeenkomst, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Natura Verdea S.R.L heeft zijn hoofdkantoor (Busto Arsizio).


7.
Algemene bepalingen

Natura Verdea S.R.L behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende services op elk moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijk te zijn.

In geval van schending van de T & C's door de Gebruiker, Natura Verdea S.R.Le behoudt zich het recht voor om passende sancties en rechtsmiddelen te nemen. Natura Verdea S.R.L behoudt zich met name het recht voor om de Gebruiker tijdelijk of permanent toegang tot het Platform of onze diensten te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van reden en zonder kennisgeving worden genomen. Ze kunnen de verantwoordelijkheid van niet nemen Natura Verdea S.R.L of aanleiding geven tot enige vorm van compensatie.

De onwettigheid of de volledige of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van onze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met een vergelijkbare strekking.

II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


1. Reikwijdte

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "Algemene verkoopvoorwaarden") Definieer de wederzijdse rechten en verplichtingen in het geval van aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna"Cliënt").

De CGV drukt alle verplichtingen van de partijen uit. De klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet wordt gevalideerd.

Uitzonderingen kunnen worden gemaakt op de bepalingen van de GTCS voor zover deze uitzonderingen het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst. Deze afwijkingen kunnen bestaan ​​uit de wijziging, toevoeging of verwijdering van de clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen effect op de toepassing van de andere bepalingen van de AV.

Natura Verdea S.R.L behoudt zich het recht voor om de CGV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na deze datum.


2. Online winkel

Via het Platform biedt de Verkoper de Klant een online winkel met de verkochte producten of diensten, zonder dat de foto's een contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of weglatingen in de presentatie kan de verantwoordelijkheid van de Verkoper als gevolg hiervan echter niet worden ingeroepen.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

Prijzen en belastingen worden gespecificeerd in de online winkel.


3. prijs

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Alleen de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, afhankelijk van beschikbaarheid op deze datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro's en houden geen rekening met eventuele bezorgkosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, verzendkosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van het bestelformulier.


4. Bestel online

De klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen, met behulp van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, accepteert de klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de klant deze AV accepteren door op de aangegeven plaats te klikken.

De klant moet een e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke uitwisseling met de verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de klant de leveringsmethode kiezen en de betaalmethode valideren.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren in geval van wanbetaling, een onjuist adres of een ander probleem op de account van de klant, totdat het probleem is opgelost.


5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen tot de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a. betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie dient als een handtekening.

De klant garandeert de verkoper dat hij over de nodige autorisaties beschikt om deze betalingsmethode te gebruiken en erkent dat de hiertoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn toestemming voor de verkoop en de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn onder de bestelling.

De verkoper heeft een procedure ingesteld voor het verifiëren van bestellingen en betaalmiddelen die redelijkerwijs moeten worden gegarandeerd tegen frauduleus gebruik van een betaalmiddel, inclusief door de klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering om betaling per creditcard van erkende instanties te autoriseren of in geval van niet-betaling, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De verkoper behoudt zich ook het recht voor om een ​​bestelling te weigeren van een klant die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft afgehandeld of met wie een betalingsgeschil loopt.

b. bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop vergezeld van betaling, stuurt de verkoper deze naar de klant, evenals een factuur, tenzij deze bij de bestelling wordt geleverd.

De klant kan verzoeken dat de factuur naar een ander adres dan het bezorgadres wordt gestuurd door vóór de levering een verzoek daartoe aan de klantenservice te sturen (zie contactgegevens hieronder).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de verkoper de klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en mogelijk om de bijbehorende prijs, de rest van de bestelling blijft vast en definitief.


6. Bewijs

Communicatie, bestellingen en betalingen tussen de klant en de verkoper kunnen worden bewezen met behulp van geautomatiseerde registers, opgeslagen in de computersystemen van de verkoper onder redelijke beveiligingsvoorwaarden. Inkooporders en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbaar en duurzaam medium dat met name als bewijsmiddel wordt beschouwd.


7. levering

Levering vindt alleen plaats na bevestiging van betaling door de bankorganisatie van de Verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat door de klant is aangegeven op het online bestelformulier. Extra kosten die voortvloeien uit onvolledige of onjuiste informatie door de Klant worden hem in rekening gebracht. Omwille van de beschikbaarheid kan een bestelling worden onderworpen aan verschillende opeenvolgende leveringen aan de Klant.

Levering vindt plaats volgens de door de klant gekozen methode binnen de volgende termijnen:

1 werkdag via Chronopost

2 werkdagen via Colissimo

Levertijden worden slechts ter informatie gegeven. Er kan geen schadevergoeding worden geëist van de verkoper of de vervoerder in geval van late levering. Als de levertijden veertien dagen na de bestelling overschrijden, kan het verkoopcontract echter worden beëindigd en de klant worden terugbetaald.

Er kan geen schadevergoeding worden geëist van de verkoper of de koerier in geval van een geschil met het volgen van de levering, als deze aangeeft dat de levering heeft plaatsgevonden op het adres dat eerder door de koper was aangegeven op het moment van zijn bestelling. het bedrijf Natura Verdea S.R.L zal een claim activeren bij de koerier en als de claim resulteert in een leveringsbevestiging door de koerier, kan de klant geen claim indienen bij het bedrijf Natura Verdea S.R.L, geen terugbetaling of teruggave van zijn bestelling. Hij kan echter wel een klacht indienen en het bedrijf Natura Verdea S.R.L zal zijn dossier onderzoeken en zich het recht voorbehouden een commercieel gebaar toe te kennen.

a. Verificatie van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de klant of de ontvanger de nodige reserveringen maken bij de transporteur op het moment van levering en de verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de klant of een door hem geautoriseerde persoon de bestelling zonder enig voorbehoud heeft ontvangen.

Reserveringen die niet binnen de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen zijn gemaakt, kunnen niet in aanmerking worden genomen en ontheffen de verkoper van elke verantwoordelijkheid jegens de klant.

b. Bezorgfout

In geval van een leveringsfout of non-conformiteit van de producten met betrekking tot de indicaties op het bestelformulier, zal de klant de verkoper hiervan binnen drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.

Klachten die niet binnen de gestelde termijn zijn ingediend, kunnen niet in aanmerking worden genomen en ontheffen de verkoper van elke verantwoordelijkheid jegens de klant.

c. Retouren en ruilen

Het in te ruilen of te vergoeden product moet op de volgende manieren aan de verkoper in zijn geheel en in de originele verpakking worden geretourneerd:

De koper heeft een periode van veertien werkdagen vanaf de levering van de bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en dus het product nog verzegeld en in de originele verpakking terug te sturen naar de verkoper voor ruil of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van retour verzendkosten cliquant ici

Klachten en terugzendingen die niet binnen de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen zijn gedaan, konden niet in aanmerking worden genomen en ontheffen de Verkoper van elke verantwoordelijkheid jegens de Klant.

Elk product dat moet worden geruild of terugbetaald, moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd. Retourkosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant.


8. Garanties

De verkoper is verantwoordelijk voor de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de wet die van kracht was op het moment van sluiting.

a. Conformiteitsgarantie

Als de klant een consument is, heeft hij een periode van twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke conformiteitsgarantie te implementeren. Als het gekochte product echter een tweedehands artikel was, is de garantieperiode één jaar.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo snel mogelijk aan de verkoper worden gemeld en in elk geval uiterlijk twee maanden nadat het is geconstateerd.


9. Herroepingsrecht

Als de klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na levering van de goederen of de sluiting van het servicecontract.

Nadat de klant zijn beslissing om in te trekken heeft meegedeeld, heeft hij 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of terug te sturen.

Elke opname die niet wordt uitgevoerd volgens de regels en deadlines die in dit artikel zijn gedefinieerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke verantwoordelijkheid tegenover de klant.

De klant kan het geretourneerde product zonder boete om terugbetaling vragen, met uitzondering van de retourkosten die voor zijn rekening blijven.

Het retourneren of ruilen van het product kan alleen worden geaccepteerd voor producten als geheel, intact en in hun originele staat, in het bijzonder met complete verpakking, intact en in verkoopconditie.

De verkoper vergoedt de klant alle betaalde bedragen, inclusief de leveringskosten, binnen 14 dagen na de terugvordering van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van deze goederen.

Als de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de klant ermee in om voor deze digitale inhoud zijn herroepingsrecht te verliezen om zo snel mogelijk te worden afgeleverd.


10. Gegevensbescherming

De verkoper bewaart in zijn computersystemen en onder redelijke beveiligingsomstandigheden een bewijs van de transactie, inclusief het bestelformulier en de factuur.

De verkoper garandeert zijn klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op het platform.


11. Overmacht

Als de Verkoper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd de bestelling uit te voeren als gevolg van een onvoorziene omstandigheid buiten zijn controle, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht is de verkoper bevoegd om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De verkoper brengt de klant onmiddellijk op de hoogte.

Als de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen bij de overeenkomst het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de verkoper verrichte diensten worden niettemin in verhouding tot de klant gefactureerd.


12. Onafhankelijkheid van clausules

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van deze CGV heeft geen invloed op de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de illegale of nietige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met een vergelijkbare strekking.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze AV zijn onderworpen aan het Italiaanse recht.

In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke overeenkomst, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

mand Item verwijderd. Annuler