Panier Objektet raderas. annuler

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING OCH SÄLJ

Uppdateringar 27/02/2020

webbplatsen

Weedy. Fr

(nedan "plattform")

är ett initiativ av:

Natura Verdea S.R.L
21052 Busto Arsizio (Italien)
N ° (moms): IT11045950968
E-post: [E skyddas]
Telefon: +39 348 0490126

(nedan "Natura Verdea S.R.L"Eller"säljare")

I. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING


1. Räckvidd

Dessa allmänna användningsvillkor (nedan "TOS“) Ansök till varje besök eller användning av plattformen och dess information av en användare (nedan”Användare").

Genom att besöka eller använda plattformen erkänner användaren att han har läst dessa villkor och accepterar uttryckligen de rättigheter och skyldigheter som nämns däri.

Undantagsvis kan villkoren för T & C: s undantas genom skriftligt avtal. Dessa undantag kan bestå i ändring, tillägg eller radering av de klausuler som de hänför sig till och har ingen förekomst av tillämpningen av de andra bestämmelserna i CGU.

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra T & Cs när som helst, utan föregående meddelande, men vi åtar oss att tillämpa de bestämmelser som gällde när du använde vår plattform.

Försäljningen av de produkter som presenteras på webbplatsen www.weedy.fr är strängt förbjudet för mindreåriga under 18 år. Alla produkter i kategorierna “CBD Flowers” ​​och “CBD Resins” är produkter avsedda för aromatisk användning. De får inte röka eller konsumeras. I enlighet med europeiska föreskrifter genomfördes analyserna med den så kallade "gaskromatografi" -metoden. Alla leverantörsanalyser certifierar en THC-nivå på mindre än 0,5% i enlighet med italienska bestämmelser och en hastighet på mindre än 0,2% vid export, i enlighet med EU: s förordningar . företaget Natura Verdea S.R.L webbplatschef Weedy.fr, kan inte ansvara för en analys som är resultatet av en hastighet som är högre än 0,2% av THC om analysen inte har genomförts i enlighet med gemenskapens metod för Europeiska unionen för bestämning av 9 - THC: RT_Chanvre_2015-1-2

Beställningar som görs utomlands är köparens fulla ansvar vid överträdelse av gällande lagar i det land där kunden är belägen. Vi rekommenderar också att du tar reda på gällande lagar i ditt land innan du gör en beställning på vår webbplats. I inget fall Natura Verdea S.R.L kan inte hållas ansvarig i händelse av tvist.


2. Plattform

a. Tillgång och navigering

Tillgång till och användning av plattformen är reserverad för personer som är minst 18 år gamla. Varje användare förklarar på sin ära att de är i önskad ålder. Vi förbehåller oss rätten att begära bevis på användarens ålder på något sätt.

Vi vidtar alla rimliga och nödvändiga åtgärder för att säkerställa att vår plattform fungerar korrekt, säkerhet och tillgänglighet. Vi kan emellertid inte erbjuda en absolut garanti för driftskompatibilitet och vi måste därför betrakta våra handlingar som täckta av en medelskyldighet.

All användning av plattformen sker alltid på användarens egen risk. Därför är vi inte ansvariga för skador som kan uppstå till följd av eventuella fel, avbrott, fel eller till och med skadliga element som finns på plattformen.

Vi förbehåller oss rätten att begränsa åtkomsten till plattformen eller avbryta dess drift när som helst utan föregående meddelandeskyldighet.

b. innehåll

Natura Verdea S.R.L bestämmer till stor del innehållet på plattformen och tar stor hand om informationen på den. Vi vidtar alla möjliga åtgärder för att hålla vår plattform så fullständig, exakt och uppdaterad som möjligt, även när informationen tillhandahålls av tredje part. Vi förbehåller oss rätten att när som helst modifiera, komplettera eller radera plattformen och dess innehåll utan att det uppstår ansvar.

Natura Verdea S.R.L kan inte erbjuda en absolut garanti för kvaliteten på den information som finns på plattformen. Det är därför möjligt att denna information inte alltid är fullständig, exakt, tillräckligt exakt eller aktuell. därför Natura Verdea S.R.L kan inte hållas ansvarigt för skador, direkt eller indirekt, som användaren skulle drabbas av på grund av informationen på plattformen.

Om visst innehåll på plattformen strider mot lagen eller tredje parts rättigheter, eller strider mot moral, ber vi dig att informera oss så snart som möjligt via e-post så att vi kan vidta lämpliga åtgärder.

All nedladdning från plattformen sker alltid på användarens risk. Natura Verdea S.R.L kan inte hållas ansvarigt för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstår till följd av dessa nedladdningar, såsom förlust av data eller skada på användarens datorsystem, vilket helt och hållet är det sistnämnda ansvaret.


c. Tjänster reserverade för registrerade användare

1) Registrering

Tillgång till vissa tjänster är villkorad av registreringen av användaren.

Registrering och tillgång till plattformens tjänster reserveras uteslutande för personer som är i laglig ålder och har kapacitet, som har fyllt i och validerat det registreringsformulär som finns tillgängligt online på plattformen samt dessa T & Cs.

Vid registreringen åtar sig användaren att tillhandahålla korrekt, uppriktig och aktuell information om sin person och hans civilstatus. Användaren måste också utföra en regelbunden verifiering av uppgifterna om honom för att bibehålla dess noggrannhet.

Användaren måste nödvändigtvis ange en giltig e-postadress, på vilken plattformen kommer att skicka honom en bekräftelse av sin registrering för sina tjänster. En e-postadress kan inte användas mer än en gång för att registrera sig för tjänster.

All kommunikation gjord av plattformen och dess partners anses därför ha mottagits och läst av användaren. Den senare åtar sig därför att regelbundet konsultera de meddelanden som mottagits på denna e-postadress och, om nödvändigt, svara inom rimlig tid.

Endast en registrering är tillåten per fysisk person.

Användaren tilldelas en identifierare som tillåter honom att få åtkomst till ett utrymme till vilket åtkomst är reserverad för honom (nedan ”Personligt utrymme“), Förutom att ange sitt lösenord.

Användarnamnet och lösenordet kan ändras online av användaren i hans personliga utrymme. Lösenordet är personligt och konfidentiellt, användaren förbinder sig därför att inte meddela det till tredje part.

Natura Verdea S.R.L förbehåller sig under alla omständigheter möjligheten att avslå en begäran om registrering för plattformens tjänster i händelse av att användaren av T & C: erna inte uppfylls.

2) Avsluta prenumerationen

Den regelbundna registrerade användaren kan när som helst begära avbokning genom att skriva till [E skyddas] All avbokning från plattformen kommer att gälla så snart som möjligt efter att användaren har fyllt i det formulär som anges för detta ändamål.

d. Innehåll publicerat av användaren

Användaren åtar sig att följa gällande lagar genom var och en av sina publikationer på plattformen. Han kommer att vara särskilt uppmärksam på tredje parts intressen, stötande innehåll samt innehåll som troligen kommer att strida mot allmän ordning eller moral. Användaren förblir ansvarig för allt innehåll som publiceras på plattformen eller på plattformen "Garanterade recensioner".

Plattformen kan utöva moderation vid varje publikation och vägra att sätta innehåll online utan att behöva motivera. På samma sätt kan innehållet som publiceras av en användare ändras eller raderas utan anledning eller försening.

Genom att publicera på plattformen tilldelar användaren gratis och på en icke-exklusiv basis till Natura Verdea S.R.L rätten att representera, reproducera, anpassa, modifiera, distribuera och distribuera, direkt eller indirekt, såväl som i alla medier och över hela världen, det publicerade innehållet.


3. Länkar till andra webbplatser

Plattformen kan innehålla länkar eller hyperlänkar till externa webbplatser. Sådana länkar betyder inte automatiskt att det finns en relation mellan Natura Verdea S.R.L och den externa webbplatsen eller till och med att ett implicit avtal finns med innehållet på dessa externa webbplatser.

Natura Verdea S.R.L har ingen kontroll över externa webbplatser. Vi är därför inte ansvariga för att hyperlänkar och deras slutliga destination fungerar säkert och korrekt. Från det ögonblick som användaren klickar på hyperlänken lämnar han plattformen. Vi kan därför inte hållas ansvariga i händelse av efterföljande skador.


4. Immateriella rättigheter

Struktureringen av plattformen, men också texter, grafik, bilder, fotografier, ljud, videor, databaser, datorprogram etc. som komponerar det eller som är tillgängliga via plattformen är utgivarens egendom och skyddas som sådana av de lagar som gäller under immateriell egendom.

Varje representation, reproduktion, anpassning eller delvis eller fullständig utnyttjande av innehållet, registrerade varumärken och tjänster som erbjuds av plattformen, genom någon process överhuvudtaget, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från utgivaren, är strängt förbjudet, på förutom de delar som uttryckligen har utsetts som fri från rättigheter på plattformen.

Platformanvändaren beviljas en begränsad rätt till tillgång, användning och visning av plattformen och dess innehåll. Denna rätt beviljas på en icke-exklusiv, icke överförbar basis och kan endast användas för personligt, icke-kommersiellt bruk. Såvida inte tidigare överenskommits skriftligen, har användare inte rätt att ändra, reproducera, översätta, distribuera, sälja, kommunicera till allmänheten, helt eller delvis, de skyddade elementen.

Användaren är förbjuden att ange data på plattformen som skulle modifiera eller som kan modifiera dess innehåll eller utseende.


5. Skydd av personuppgifter

De personuppgifter som tillhandahålls av användaren under hans besök eller användning av plattformen samlas in och behandlas av Natura Verdea S.R.L uteslutande för interna ändamål. Natura Verdea S.R.L försäkrar sina användare att de lägger stor vikt vid skyddet av deras integritet och personuppgifter och att de alltid åtar sig att kommunicera på ett tydligt och öppet sätt på denna punkt.

Natura Verdea S.R.L åtar sig att följa den lagstiftning som är tillämplig på detta område, nämligen lagen av den 8 december 1992 om skydd för integritet med avseende på behandling av personuppgifter samt EU-förordningen av den 27 april 2016 om skydd av individer när det gäller behandling av personuppgifter och fri rörlighet för sådana uppgifter.

Användarens personuppgifter behandlas i enlighet med den sekretesspolicy som finns på plattformen.


6. Tillämplig lag och behörig jurisdiktion

Dessa T & C-regler styrs av italiensk lag.

I händelse av tvist och i avsaknad av en vänlig överenskommelse kommer tvisten att väckas vid domstolarna i det rättsliga distriktet där Natura Verdea S.R.L har sitt huvudkontor (Busto Arsizio).


7.
Allmänna bestämmelser

Natura Verdea S.R.L förbehåller sig rätten att ändra, utöka, radera, begränsa eller avbryta plattformen och de tillhörande tjänsterna när som helst, utan föregående meddelande, och utan att ådra sig dess ansvar.

Om användaren bryter mot användarvillkoren, Natura Verdea S.R.Le förbehåller sig rätten att vidta lämpliga sanktioner och åtgärder. Natura Verdea S.R.L förbehåller sig särskilt rätten att vägra användaren tillträde till plattformen eller till våra tjänster tillfälligt eller permanent. Dessa åtgärder kan vidtas utan anledning och utan föregående meddelande. De kan inte ta ansvar för Natura Verdea S.R.L eller ge upphov till någon form av kompensation.

Olagligheten eller total eller delvis ogiltighet av en bestämmelse i våra T & C: er kommer inte att påverka giltigheten och tillämpningen av de andra bestämmelserna. I ett sådant fall har vi rätten att ersätta bestämmelsen med en annan giltig bestämmelse med liknande omfattning.

II. ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR


1. Räckvidd

Dessa allmänna försäljningsvillkor (nedan "CGV”) Definiera de ömsesidiga rättigheterna och skyldigheterna vid köp av produkter eller tjänster på plattformen av en användare (nedan”Klient").

CGV uttrycker alla parternas skyldigheter. Kunden anses acceptera dem utan förbehåll, om hans beställning inte kommer att valideras.

Undantag kan göras undantag från bestämmelserna i GTCS i den mån dessa undantag har varit föremål för ett skriftligt avtal. Dessa undantag kan bestå av modifiering, tillägg eller radering av de klausuler som de hänför sig till och har ingen effekt på tillämpningen av de andra bestämmelserna i GTC.

Natura Verdea S.R.L förbehåller sig rätten att ändra CGV då och då. Ändringarna kommer att tillämpas så snart de läggs online för alla köp efter detta datum.


2. Onlinebutik

Genom plattformen tillhandahåller säljaren kunden en onlinebutik som presenterar de sålda produkterna eller tjänsterna utan att fotografierna har ett kontraktsvärde.

Produkterna eller tjänsterna beskrivs och presenteras med största möjliga noggrannhet. I händelse av fel eller utelämnanden i presentationen kan dock inte säljarens ansvar anlitas som resultat.

Produkter och tjänster erbjuds inom gränsen för tillgänglighet.

Priser och skatter anges i webbutiken.


3. Pris

Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser genom att publicera dem online.

Endast de angivna priserna och de skatter som gäller vid beställningstillfället kommer att gälla, beroende på tillgänglighet på detta datum.

Priserna anges i euro och tar inte hänsyn till några leveranskostnader som anges och faktureras dessutom innan kundens validering av beställningen.

Det totala beloppet för beställningen (alla skatter inkluderade) och, i förekommande fall, leveranskostnaderna anges innan slutlig validering av beställningsformuläret.


4. Beställ online

Kunden har möjlighet att fylla i ett beställningsformulär online med hjälp av ett elektroniskt formulär. Genom att fylla i det elektroniska formuläret accepterar kunden priset och beskrivningen av produkterna eller tjänsterna.

För att hans beställning ska valideras måste kunden acceptera dessa GTC genom att klicka på den angivna platsen.

Kunden måste ange en e-postadress, faktureringsinformation och, i tillämpliga fall, en giltig leveransadress. Alla utbyten med säljaren kan ske med hjälp av den här e-postadressen.

Dessutom måste kunden välja leveransmetod och validera betalningsmetoden.

Säljaren förbehåller sig rätten att blockera kundens beställning i händelse av betalning, felaktig adress eller något annat problem på kundens konto, tills problemet löses.


5. Bekräftelse och betalning av beställningen

Säljaren förblir ägare till de beställda varorna tills mottagandet av full betalning för beställningen.

a. betalning

Kunden gör betalningen vid den slutliga valideringen av beställningen med den valda betalningsmetoden. Denna validering fungerar som en signatur.

Kunden garanterar säljaren att han har de nödvändiga behörigheterna för att använda denna betalningsmetod och erkänner att den information som ges för detta ändamål utgör bevis för hans samtycke till försäljningen beträffande betalningen av de belopp som krävs enligt beställningen.

Säljaren har inrättat ett förfarande för verifiering av beställningar och betalningsmedel avsedda att rimligt garantera det mot bedräglig användning av ett betalningsmedel, inklusive genom att be kunden om identifieringsuppgifter.

I händelse av vägran att godkänna betalning med kreditkort från ackrediterade organ eller vid bristande betalning förbehåller sig säljaren rätten att avbryta eller avbryta beställningen och dess leverans.

Säljaren förbehåller sig också rätten att vägra en beställning från en kund som inte helt eller delvis har betalat för en tidigare order eller med vilken en betalningstvist pågår.

b. bekräftelse

Vid mottagande av validering av köpet åtföljt av betalning, sänder säljaren det till kunden samt en faktura, såvida inte den senare levereras med beställningen.

Kunden kan begära att fakturan skickas till en annan adress än leveransen genom att skicka en begäran om detta till kundtjänst (se kontaktinformation nedan) före leverans.

Om en tjänst eller produkt inte är tillgänglig kommer Säljaren att hålla kunden informerad via e-post så snart som möjligt för att ersätta eller avbryta beställningen av denna produkt och eventuellt ersätta det relaterade priset, resten av beställningen förblir fast och slutlig.


6. Bevis

Kommunikation, beställningar och betalningar mellan kunden och säljaren kan bevisas med hjälp av datoriserade register, lagrade i säljarens datasystem under rimliga säkerhetsförhållanden. Inköpsorder och fakturor arkiveras på ett pålitligt och hållbart medium som i synnerhet betraktas som ett bevis för bevis.


7. leverans

Leverans sker endast efter bekräftelse av betalning av säljarens bankorganisation.

Produkterna levereras till den adress som kunden anger på onlineformuläret som är värt beställningsformuläret. Ytterligare kostnader till följd av ofullständig eller felaktig information från kunden faktureras honom. Av tillgänglighetsskäl kan en beställning vara föremål för flera på varandra följande leveranser till kunden.

Leverans sker enligt kundens metod inom följande tidsfrister:

1 arbetsdag via Chronopost

2 arbetsdagar via Colissimo

Leveranstider ges endast för information. Ingen kompensation får krävas av säljaren eller transportören i händelse av sen leverans. Om leveranstiderna överstiger fjorton dagar från beställningen kan dock försäljningsavtalet sägas upp och kunden återbetalas.

Ingen kompensation får krävas från säljaren eller transportören i händelse av tvist med leveransspårningen, om den senare indikerar att leveransen har skett till den adress som köparen tidigare angav vid tidpunkten för hans beställning. företaget Natura Verdea S.R.L utlöser ett fordran hos transportören och om kravet resulterar i en leveransbekräftelse från transportören kan kunden inte kräva från företaget Natura Verdea S.R.L, ingen återbetalning eller återbetalning av hans beställning. Han kan dock lämna in ett klagomål och företaget Natura Verdea S.R.L kommer att granska hans fil och förbehåller sig rätten att bevilja en kommersiell gest.

a. Verifiering av beställningen

Vid mottagandet av produkterna kontrollerar kunden eller mottagaren det levererade produkternas goda skick eller överensstämmelse med den tillhandahållna tjänsten.

I händelse av att en eller flera av de beställda produkterna saknas eller skadas, måste kunden eller mottagaren göra nödvändiga reservationer till transportören vid leveransen och omedelbart informera säljaren om detta.

Verifieringen anses ha genomförts så snart kunden eller en av honom auktoriserad person har mottagit beställningen utan att göra några reservationer.

Alla reservationer som inte har gjorts i ovan angivna regler och inom tidsgränserna kunde inte beaktas och kommer att befria säljaren från något ansvar gentemot kunden.

b. Leveransfel

I händelse av ett leveransfel eller bristande överensstämmelse av produkterna i förhållande till de indikationer som visas på beställningsformuläret, ska kunden informera säljaren om detta inom tre arbetsdagar efter leveransdatum.

Alla klagomål som inte lämnas inom tidsfristen kan inte beaktas och kommer att frigöra säljaren från något ansvar gentemot kunden.

c. Returer och utbyten

Produkten som ska bytas ut eller återbetalas måste återlämnas till säljaren som helhet och i sin originalförpackning på följande sätt:

Köparen har en period av fjorton arbetsdagar från leverans av ordern för att utöva sin ångerrätt och därmed återlämna produkten som fortfarande är förseglad och i originalförpackningen till säljaren för utbyte eller återbetalning utan påföljd, med undantag för fraktkostnader för retur cliquant ici

Eventuella klagomål och eventuella avkastningar som inte gjorts i reglerna definierade ovan och inom tidsfristerna kunde inte beaktas och kommer att frigöra säljaren från något ansvar gentemot kunden.

Varje produkt som ska bytas ut eller återbetalas måste returneras till säljaren som helhet och i originalförpackningen. Returkostnader är kundens ansvar.


8. Garantier

Säljaren ansvarar för att produkterna eller tjänsterna överensstämmer med avtalet i enlighet med gällande lag vid tidpunkten för dess ingående.

a. Garanti för överensstämmelse

Om kunden är konsument har han en period på två år från leveransen av produkten för att genomföra den lagliga garantin för överensstämmelse. Men om den köpta produkten var en begagnad vara är garantiperioden ett år.

Bristen på överensstämmelse måste rapporteras till säljaren så snart som möjligt och under alla omständigheter senast två månader efter det har noterats.


9. Ångerrätt

Om kunden är konsument kan han utöva sin lagliga ångerrätt inom 14 arbetsdagar efter leverans av varorna eller serviceavtalet har ingåtts.

Efter att ha meddelat sitt beslut att dra sig tillbaka har kunden 14 dagar på sig att returnera eller returnera varorna.

Utträde som inte utförs enligt regler och tidsfrister som definieras i denna artikel kan inte tas med i beräkningen och kommer att frigöra säljaren från något ansvar gentemot kunden.

Kunden kan begära återbetalning av den returnerade produkten utan straff, med undantag för returkostnader som återstår på hans bekostnad.

Återlämnande eller utbyte av produkten kan endast accepteras för produkter i sin helhet, intakt och i sitt ursprungliga skick, särskilt med fullständig förpackning, intakt och i försäljningsskick.

Säljaren ska återbetala kunden för alla utbetalda belopp, inklusive leveranskostnaderna, inom 14 dagar efter att varorna har återhämtats eller för överföring av bevis för avsändandet av dessa varor.

Om beställningen helt eller delvis hänför sig till digitalt innehåll som inte levereras på ett materiellt medium, godkänner Kunden att för detta digitala innehåll förlora sin ångerrätt för att kunna levereras så snart som möjligt.


10. Dataskydd

Säljaren förvarar sina datorsystem och under rimliga säkerhetsvillkor ett bevis på transaktionen inklusive orderformuläret och fakturan.

Säljaren garanterar sin kund skyddet av sina personuppgifter i enlighet med den sekretesspolicy som finns på plattformen.


11. Force majeure

Om säljaren förhindras, helt eller delvis, från att fullgöra beställningen på grund av en oförutsedd omständighet utanför hans kontroll, är force majeure involverat.

I händelse av force majeure har säljaren rätt att avbryta verkställandet, helt eller delvis, under force majeure. Säljaren meddelar omedelbart kunden.

Om force majeure fortsätter i mer än 90 dagar utan avbrott har var och en av parterna i avtalet rätten att säga upp avtalet ensidigt, genom ett registrerat brev som skickas till den andra parten. De tjänster som redan utförts av säljaren faktureras ändå i proportion till kunden.


12. Klausternas oberoende

Olagligheten eller den totala eller delvis ogiltigheten av en bestämmelse i denna CGV kommer inte att ha någon inverkan på giltigheten och tillämpningen av de andra bestämmelserna. Säljaren förbehåller sig rätten att ersätta den olagliga eller ogiltiga bestämmelsen med en annan giltig bestämmelse med liknande omfattning.


13. Tillämplig lag och behörig jurisdiktion

Dessa GTC regleras av italiensk lag.

I händelse av tvist och i avsaknad av en vänlig överenskommelse kommer tvisten att väckas vid domstolarna i det rättsliga distriktet på säljarens säte.

Panier Objektet raderas. annuler